Baikal-mp-18em


Short demo of Baikal MP-18EM ONE BARREL SHOT GUN

16,960