เต่ากินผักบุ้ง-มโหรี


เพลงเต่ากินผักบุ้ง
            เป็นเพลงอัตราจังหวะสองชั้นทำนองเก่าเป็นเพลงสมัยอยุธยาตอนปลายใช

11,303